Menu

AFFÄRSIDÉ

Vi skapar form där varje plats är unik och människan är i fokus.

Vi utför högkvalitativt arbete med spets för våra kunder.

Vi skapar arkitektur med värde över tid.                                               

Vår verksamhet är att i en kreativ process skapa och utveckla arkitektur i form av stadsmiljöer, byggnader, landskap och inredning. Våra projekt finns företrädesvis i Sverige.

VISION

Vår vision är att med passionerad arkitektur bli Nordens bästa arkitektkontor.

KÄRNVÄRDEN

PLATSEN: Varje plats är unik. I våra projekt identifierar, analyserar och stärker vi livet på platsen samt dess identitet. Genom att ta till vara platsens förutsättningar skapar vi resursmässig och social hållbarhet.

MÄNNISKAN: Vår viktigaste utgångspunkt vid all gestaltning är människans behov och upplevelser. Vi arbetar aktivt för ett långsiktigt ansvarstagande för kommande generationer.

FORMEN: För oss är en stark form centralt. Vi är övertygade om att en stark gestaltningsidé ger en livskraftig och hållbar arkitektur med värde över tid.

MISSION STATEMENT

We create form where each location is unique and the human is in focus.

We perform high-quality work with a cutting edge for our customers.

We create architecture with a lasting value.

Our business is to design and develop, through a creative process, architecture in the form of urban environments, buildings, landscape and interior design. Our projects are mainly in Sweden. 

VISION

Our vision is to leverage a deep passion for architecture to become the best Nordic architectural practice.

CORE VALUES

PLACE: Every site is unique. In our projects we identify, analyze and strengthen the life of the place and its identity. By utilizing the specific conditions of a site we aim towards social and environmental sustainability.

PEOPLE: In any design, our starting point is people’s needs and experiences. We are actively working towards long-term responsibility for future generations.

FORM: To us, form is key. We are convinced that a strong design concept creates viable and sustainable architecture that has value over time.